logo
Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“

БНБ публикува от 1994 г. научноизследователски разработки по актуални въпроси на макроикономиката, финансите и банковото дело.

През 1998 г. Управителният съвет на Банката със свое решение създава тематичната издателска поредица на БНБ „Дискусионни материали“, с която Банката продължава участието си в обществения диалог по актуални икономически въпроси.

В поредицата „Дискусионни материали“ намират място както резултати от научни изследвания, провеждани от служители на БНБ в рамките на годишните планове за изследователската дейност, така и разработки, представени от други български и чуждестранни автори. Всички материали подлежат на анонимно двойно рецензиране, след което Издателският съвет на БНБ, комуто Управителният съвет на БНБ със свое решение е възложил функциите на редакционна колегия на поредицата, извършва подбор на материалите за публикуване.

След изтичане на календарната година включените в поредицата материали, чиито автори дадат съгласие, се публикуват в периодичното издание на БНБ Годишник на Българската народна банка/Annual of the Bulgarian National Bank, създадено с цел включване в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката. Това ще даде възможност на авторите да използват своите публикации за покриване на минималните национални изисквания за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност според Закона за развитие на академичния състав в Република България.


 

Предлаганите изследвания трябва да отговарят на изискванията при представяне на предложения и процедури за одобрение и публикуване, приети от Издателския съвет, като авторите следва да попълнят и изпратят по указания ред и приложените декларации - за "Дискусионни материали", за Годишник на БНБ". В случай на необходимост от преработка след рецензиране авторите представят отчет за извършената преработка по образец.


 

2003 г.

37/2003 • The Demand for Euro Cash: A Theoretical Model and Monetary Policy Implications
Franz Seitz
(на английски език)
EN BG (0 KB)

36/2003 • Съставен конюнктурен индикатор за българската промишленост
Цветан Цалински
EN BG PDF (330 KB)

35/2003 • Exploring the Currency Board Mechanics: a Basic Formal Model
Jean Baptiste Desquilbet, Nikolay Nenovsky
(на английски език)
EN BG (0 KB)

34/2003 • Competitiveness of the Bulgarian Economy
Konstantin Pashev
(на английски език)
EN BG (0 KB)

33/2003 • Моделиране на инфлацията в България
Калин Христов, Михаил Михайлов
EN BG PDF (500 KB)

32/2003 • Banks – Firms Nexus under the Currency Board: Empirical Evidence from Bulgaria
Nikolay Nenovsky, Evgeni Peev, Todor Yalamov
(на английски език)
EN BG (0 KB)

31/2003 • Inflation and the Bulgarian Currency Board
Stacie Beck, Jeffrey B. Miller, Mohsen Saad
(на английски език)
EN BG (0 KB)

30/2003 • Exchange Rate Arrangements, Economic Policy and Inflation: Empirical Evidence for Latin America
Andreas Freytag
(на английски език)
EN BG (0 KB)

29/2003 • Дуална инфлация в условията на паричен съвет. Предизвикателства пред присъединяването на България към ЕС
Николай Неновски, Калина Димитрова
EN BG PDF (507 KB)