logo
Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“

БНБ публикува от 1994 г. научноизследователски разработки по актуални въпроси на макроикономиката, финансите и банковото дело.

През 1998 г. Управителният съвет на Банката със свое решение създава тематичната издателска поредица на БНБ „Дискусионни материали“, с която Банката продължава участието си в обществения диалог по актуални икономически въпроси.

В поредицата „Дискусионни материали“ намират място както резултати от научни изследвания, провеждани от служители на БНБ в рамките на годишните планове за изследователската дейност, така и разработки, представени от други български и чуждестранни автори. Всички материали подлежат на анонимно двойно рецензиране, след което Издателският съвет на БНБ, комуто Управителният съвет на БНБ със свое решение е възложил функциите на редакционна колегия на поредицата, извършва подбор на материалите за публикуване.

След изтичане на календарната година включените в поредицата материали, чиито автори дадат съгласие, се публикуват в периодичното издание на БНБ Годишник на Българската народна банка/Annual of the Bulgarian National Bank, създадено с цел включване в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката. Това ще даде възможност на авторите да използват своите публикации за покриване на минималните национални изисквания за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност според Закона за развитие на академичния състав в Република България.


 

Предлаганите изследвания трябва да отговарят на изискванията при представяне на предложения и процедури за одобрение и публикуване, приети от Издателския съвет, като авторите следва да попълнят и изпратят по указания ред и приложените декларации - за "Дискусионни материали", за Годишник на БНБ". В случай на необходимост от преработка след рецензиране авторите представят отчет за извършената преработка по образец.


 

2009 г.

78/2009 • Explanations for the Real Exchange Rate Development in the New EU Member States in Transition
Galina Boeva
(на английски език)
EN BG (0 KB)

79/2009 •The Great Depression in the Eyes of Bulgaria’s Inter-war Economists
Stefan Kolev
(на английски език)
EN BG (0 KB)

77/2009 • Econometric Forecasting of Bulgaria's Export and Import Flows
Grigor Stoevsky
(на английски език)
EN BG (0 KB)

76/2009 • Structural Current Account Imbalances: Fixed Versus Flexible Exchange Rates?
Slavi T. Slavov
(на английски език)
EN BG (0 KB)

75/2009 • Efficiency of Commercial Banks in Bulgaria in the Wake of EU Accession
Kiril Tochkov, Nikolay Nenovsky
(на английски език)
EN BG (0 KB)

74/2009 • The Size of the Shadow Economy in Bulgaria: A Measurement Using the Monetary Method
Hildegart Ahumada, Facundo Alvarado, Alfredo Canavese, Nicolás Grosman
(на английски език)
EN BG (0 KB)

73/2009 • Autonomy vs. Stability: the Relationship between Internal and External Money in Bulgaria (1879–1912)
Luca Fantacci
(на английски език)
EN BG (0 KB)

72/2009 • Финансово развитие и икономически растеж в България, 1991–2006 г. (иконометричен анализ по логиката на производствената функция)
Стати Статев
EN BG PDF (1951 KB)

71/2009 • Testing the Weak-form Efficiency of the Bulgarian Stock Market
Nikolay Angelov
(на английски език)
EN BG (0 KB)